Etsi Tuotteet

Etsi Valmistajat

Etsi Kestävät ratkaisut

Turtle Tough

Tuotteilla,jotkaonkehitettyäärimmäisenhaastaviinkäyttökohteisiin,onylittämätönsuorituskykymyösmuillaaloilla.Tämänkehitystyönseurauksenamittausjärjestelmämmetarjoavathuomattaviaetuja:parantavattarkkuutta,vähentävätmittauspoikkeamia,parantavatprosessinhallintaajaalentavatsamallahuolto-jakäyttökustannuksia.

NykyisinTurtleTough‑antureitaja‑mittausjärjestelmiäkäytetäänläheskaikillaaloillaympärimaailmaa.Joskyseessäonsovellus,jotaeimainitayrityksenverkkosivustossa,ChristianBernerauttaamielellään.Joskäyttökohdeeiolemeilleennestääntuttu,haluammevarmastikokeillasensoveltamista.

MikäonTurtleToughissaerityistä?

MaailmanvahvinPH-luokka

LisätietoaTurtleToughista

Yritysonvalmistanutantureitayli30 vuodenajan.Kyseessäonerikoisvalmistaja,jokavalmistaaantureitavaativiinkäyttökohteisiin.Tämäkapeaerikoisalaeisovellusuurtenvalmistajienmassatuotantoon.Vaikkayrityseiehkäoleyhtätunnettukuintietytkansainvälisettuotemerkit,senantureitakäytetäänmaailmansuurimmissalaitteistoissajakemiallisissakäsittelylaitoksissa.

MiksivalitaTurtleTough?

Yksinkertaisestisiksi,ettäratkaisusäästäärahaa.Josanturimmeeivättoisisäästöjäasiakkaille,heeivätvalitsisiniitä.Takaamme,ettäpitkäkäyttöikä,alhainenhuollontarvejahyväprosessitarkkuusjahallintatuovatkustannussäästöjä.

MitenTurtleTougheroaasuuristavalmistajista?

TurtleTough‑anturitonvalmistettuerityisestihaastaviinkäyttökohteisiin,janiissäkäytetäänparhaitamahdollisiamateriaalejajaparastasaatavanaolevaatekniikkaa.Anturitonvalmistettuyksilöllisestikäsin,janiistäjokainenontarkoitettumittauksiinerityisympäristössä.Suurtenanturivalmistajienanturitontavallisestitarkoitettukaikkiinkäyttökohteisiin,kuntaasTurtleTough-anturitonsuunniteltuhalutunlopputuloksensaavuttamiseksikäyttökohteessa.

Valmistajankotisivuille 

Yhteyshenkilöt

Tatu Lastikka
Tatu Lastikka
Ratkaisumyyntipäällikkö